Get Adobe Flash player

Działalność

Celem Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego jest:

 • popularyzowanie wśród społeczeństwa wiedzy z zakresu numizmatyki oraz ochrony i konserwacji zabytków numizmatycznych,
 • współdziałanie ze środowiskami i Towarzystwami archeologicznymi w zakresie archeologicznych odkryć zabytków numizmatycznych, pomoc przy ich inwentaryzacji i zabezpieczaniu,
 • pogłębianie wiedzy z zakresu numizmatyki wśród członków Towarzystwa,
 • informowanie wzajemne członków Towarzystwa o podejmowanych pracach i osiągnięciach naukowych,
 • popieranie, opieka i ukierunkowanie naukowego kolekcjonerstwa numizmatycznego,
 • współdziałanie z innymi instytucjami w celu eliminowania fałszerstw numizmatycznych oraz związanych z tym nadużyć na szkodę społeczną.

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

 • współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Towarzystwa, a w szczególności ze względu na cele działania: Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Polską Akademią Nauk,
 • prowadzenie badań numizmatycznych,
 • urządzanie sesji i posiedzeń naukowych, odczytów i zebrań publicznych, organizowanie wystaw i pokazów z zakresu numizmatyki,
 • zapoznawanie społeczeństwa z wynikami badań naukowych w wydawanych czasopismach naukowych, popularno-naukowych i innych wydawnictwach poświęconych numizmatyce,
 • emitowanie i rozprowadzanie medali historycznych i okolicznościowych,
 • współpracę z muzeami oraz społeczne zaangażowanie związane z rozwojem zbiorów numizmatycznych,
 • przedstawianie zainteresowanym władzom i instytucjom postulatów i opinii w zakresie numizmatyki,
 • współpracę z pokrewnymi instytucjami zagranicznymi i międzynarodowymi oraz propagowanie zagadnień numizmatyki polskiej poza granicami kraju,
 • propagowanie i egzekwowanie zasad etyki numizmatyka – kolekcjonera świadomego wartości historycznej i ogólnospołecznej zbiorów numizmatycznych,
 • podejmowanie działalności gospodarczej z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów,
 • organizowanie aukcji numizmatycznych i innych form wymiany kolekcjonerskiej.